Magne Nyborg (1927-96)

  HjemMagne Nyborg vokste opp i Haugesund som yngste sønn i en stor familie der både faren og farfaren var los. Før han ble forsker ved UiO arbeidet han som lærer i folkeskolen i mange år. Her opplevde han det de fleste lærere erfarer -  at det alltid er noen elever som trenger lenger tid og annen tilrettelegging enn resten av klassen. Selv som erfaren og dyktig lærer opplevde han klare begrensninger på hva han kunne klare å hjelpe disse elevene med.

Isteden for å akseptere at han kom til kort, eller at enkelte barn ikke ville få den hjelpen de trengte, valgte han å gjøre det til sin livsoppgave å finne ut om hvordan vi mennesker tilegner oss viten og ferdigheter og hva som motiverer oss for læring. Han tok blant annet utgangspunkt i forskningstradisjonene rundt L.Vygotskij, J.S. Bruner og R. Feuerstein og bygget videre på dette. Med seg i forsknings- og utprøvingsarbeidet hadde han en lang rekke dyktige medarbeidere.  

Nyborg utviklet relativt tidlig en helhetlig læringsteori (PSI-modellen) og undervisningsmodeller (BU/ begrepsundervisningmodellen og ferdighetslæringsmodellen) som ble anvendt i mange ulike sammenheng med til dels oppsiktsvekkende resultat. De går ofte under navnet Systematisk begrepsundervisning. 

Etter at Nyborg forsvarte sin doktoravhandling i 1971, virket han som forsker og lærer ved Universitetet i Oslo, de siste 10 årene som dosent og professor. Fra og med 1993 søkte han avskjed for å arbeide enda mer aktivt med forskningsformidling gjennom stiftelsen INAP – Institutt for Anvendt Pedagogikk. Han fortsatte sin forskning og forskningsformidling sammen med sin kone, spesialpedagog Ragnhild Nyborg. De siste årene holdt Nyborg kurs i begrepsundervisning i store deler av landet. I løpet av denne perioden skrev han også en lang rekke bøker og sammenfattet her sitt arbeid og sine tanker som en arv til ettertiden. Ragnhild Nyborg var medforfatter av flere av hans siste publikasjoner. Begge gikk bort i 1996.

Målet for Nyborg sitt forskningsarbeid var å forbedre undervisning og tilsvarende læring. Læringen skulle gjøres mer meningsfull og sammenhengende. Han arbeidet for at elevene skulle kunne bli i stand til å huske mer og med større forståelse, og ha evne til å overføre det lærte til stadig nye læresituasjoner. Gjennom positive lærings- og mestringsopplevelser ville det samtidig bygges opp tillit til egen læringsevne og motivasjon for videre læring.

Nyborg kom gjennom sin forskning fram til at slik undervisning og læring kunne oppnås ved å tilrettelegge for systematisk og mest mulig fullstendig innlæring av begreper og begrepssystemer. Dette gjelder alle begreper og begrepssystemer, både grunnleggende og mer sammensatte.

De grunnleggende begrepssystemene (GBS) er system av grunnleggende begreper som brukes som analyseredskap i møte med nye fenomen. De viktigste har Nyborg samlet i følgende grupper:

 • Farge
 • Form
 • Stilling
 • Plass
 • Størrelse
 • Retning
 • Antall
 • Lyd
 • Vekt
 • Mønster
 • Forandring
 • Temperatur
 • Funksjoner
 • Stoffart
 • Overflate
 • Stoffegenskaper
 • Lukt
 • Smak
 • Tid
 • Fart
 • Verdi
 • Symbol
 • Kjønn
 • Levende/ikke levende

Fordi undervisningen/ læringen er konsentrert om sentrale og universelle komponenter i menneskers læring og kunnskap, har forskningsresultatene vist seg å være gyldige i forhold til alle de områder av undervisning og læring der BU-strategien er prøvd de siste 40 årene. Det vil si innen vanlig pedagogikk og innen spesialpedagogikk, innen alle fag og på alle nivåer av læring.

Grunnleggende begrepsopplæring bør, i følge Nyborg, finne sted før den ordinære begynneropplæringen, dvs senest i løpet av 1.klasse, for slik å bygge opp bedre læreforutsetninger for videre læring og for å forebygge eventuelle lærevansker.

PSI-modellen er en kognitiv læringsmodell som viser hvilken viktig betydning begreper og begrepssystemer har for menneskers læring i møte med sine omgivelser. Viten om begreper og begrepssystemer lagret i langtidsminnet aktiveres som følge av sanseerfaringer (noe man ser, hører, kjenner osv) og brukes i kodingsprosessen (gjenkjenningen/oppfatningen) av den nye erfaringen. I arbeids-/korttidsminnet bearbeides og lenkes så de fortløpende kodete erfaringene sammen, slik at det skapes sammenheng. Dette danner grunnlag for valg av handling og aktivering av dertil nødvendige lærte ferdigheter, også disse lagret i langtidsminnet. Bearbeidingen av de nye sanseerfaringene bidrar samtidig til ny kunnskap lagret i langtidsminnet. Nyborg viser også hvordan læresituasjon påvirkes av – og påvirker - langtidsminnelagrede lærte forutsetninger (disposisjoner) for følelsmessige eller motivasjonsmessige reaksjoner.

Nyborg sin modell for ferdighetslæring viser hvordan man under instruksjon eller selvinstruksjon rekkefølgeordner ulike ledd i en handlingsrekkefølge, der hvert av leddene først er blitt analysert ved hjelp av grunnleggende begrepssystem. Læringsprosessen går fra innlæring av viten om enkeltleddene i en rekkefølge, via en imitasjons- og fikseringsfase og til en fase der ferdigheten øves til den i stor grad er automatisert.

Nyborgs teorier har i det store og hele vist seg å holde stikk både i praktisk pedagogisk arbeid og i forhold til nyere forskning omkring læreprosesser. Innen kongnitive internasjonale forskningsmiljø regnes Nyborgmodellen i dag som en av de viktigste læringsmodellene. 

Med sin tidlige vektlegging av den store betydningen god begrepsforståelse og et godt vokabular har for blant annet leseferdigheten, har Nyborg levd opp til sine forfedres lostradisjoner. Vi ser nå at dette også står mer og mer i fokus når det gjelder nyere leseveiledning i skolen. Nyborgs BU-modell er et unikt verktøy for å hjelpe barna å bygge ikke bare vokabular, men sikre begrep. Faguttrykkene undervises ikke bare etter "oppslagsmetoden", gjennom leste og hørte definisjoner, men gjennom mest mulig, og bredest mulig, egen erfaring med de fenomenene som ordene er merkelapp for.

 

 

 

Magne Nyborg
Professor Magne Nyborg
Grunnlaget begrepsundervisningskoffert
Grunnlaget undervisningkoffert - der Magne Nyborg sammen med BeMa var med å kurset flere tusen lærere i bruken. Selges nå av Pedverket.