Privatundervisning

 

Undervisningsopplegg Hjem

Undervisningen legges oftest opp med en enkel eller en dobbelttime per uke. Det er viktig at eleven selv ønsker denne privatundervisningen. Det vil også være en stor fordel om en av foreldrene er tilstede, da det går vesentlig raskere fremover om undervisningen følges opp mellom timene.

Første time er en dobbelttime, der vi blir kjent med hverandre, eleven får sin første undervisningsøkt og der vi legger en plan for den videre undervisningen. Etter hver time sendes en fyldig rapport hjem om hva vi har gjort, forberedelser til neste time og hvordan det går. Slik kan dere som foreldre følge med på hva som skjer. Disse rapportene kan også sendes barnets skole eller PPT om det er ønskelig.

I starten vil hovedfokuset ligge på systematisk begrepsundervisning. Hvor omfattende denne opplæringen blir, er avhengig av elevens utgangspunkt og fremskritt. Det er nødvendig å bruke god tid på dette, siden all videre læring går lettere og raskere når basisbegrepene er sikkert innarbeidet. Dette er redskapene som trengs i videre læring. Etter hvert som de viktigste grunnleggende begrepene er på plass, vil vi gå videre med ferdighetslæring og målrettet innsats på de feltene barnet har vansker, enten dette er matematikk, lesing/skriving eller fagforståelse (naturfag, samfunnsfag osv).

Det legges stor vekt på å konkretisere så mye som mulig. Det, i kombinasjon med individuell tilpassing, gjør at undervisningen blir spennende for de fleste.

Det undervises i både bokmål og nynorsk, alt etter hva som er eleven sitt hovedmål.

Undervisningsmateriell

I undervisningen brukes mange forskjellige hjelpemidler og konkreter som det er tungvint å ta med seg rundt. Undervisningen er derfor lokalisert til egne undervisningslokaler.

Der det er hensiktsmessig, formidler vi noe undervisningsutstyr som kan nyttes til oppfølging hjemme.                 

Samarbeid

Vi ønsker et nært samarbeid med dere som foreldre, slik at barnet får hjelp til å praktisere det lærte også på andre arenaer enn i timene. Dette er svært viktig for å få et godt utbytte av undervisningen. Det er også viktig med raske gjensidige tilbakemeldinger slik at vi stadig kan justere opplegg og fokus etter barnets behov.

I den grad skolen er interessert, ønsker vi også et samarbeid med skolen. Det er likevel vesentlig at vi i våre undervisningstimer kan planlegge undervisningen fritt i forhold til hvor klassen er i pensum, da det er nødvendig for å kunne løste de problemene som har oppstått.

Systematisk Begrepsundervisning

Pedagogikken vi nytter bygger på Professor Magne Nyborg sine læringsmodeller. Nyborgmodellene er mest kjent under navnet Systematisk Begrepsundervisning, selv om begrepsundervisningen bare er en del av det pedagogiske grunnlaget. Dette er en internasjonalt anerkjent metode i kognitive miljøer.

Endel har hørt om denne metoden i oppslag om bestselger-boka Hvordan Fatte Matte av bl.a. Elin Natås. Metoden er ikke en quick-fix, men et grundig systematisk arbeid som bygger opp kunnskapen fra bunnen av, og som er så grundig at alle vil ha nytte av den. Progresjonen til den enkelte varierer avhengig av hvor omfattende læringsmangler og problem den enkelte har. Mange av de som oppsøker hjelp har relativt store hull i læringsgrunnlaget, noe som ikke kan løses uten et grundig arbeid.

I Systematisk begrepsundervisning lærer en systematisk alle analyseredskapene som trengs for å lære mer avanserte begreper og ferdigheter. Ved å kunne analysere ulike egenskaper når en lærer begrep, vil en få en klar forståelse av begrepene. Dette gjør også at det er enkelt å hente fram det som tidligere er lært når en skal lære noe nytt. Læringen bygger på forståelse, noe som gjør at ny læring blir sikrere og går raskere. Også ferdigheter blir bedre (også praktiske) når en bevisst forstår hva hvordan de gjøres. Dette kan også lede til høyere IQ utifra de testene og definisjonene som nyttes idag. Les mer

"Det er mange som trenger systematisk begrepsundervisning, alle har fordel av det og ingen tar skade av det!"

Elevinntak

Vi har nå utvidet med flere lærere, og kan ta inn elever i Bergen, Ås (fra høst 16), og Kristiansand.

Sommerskole

SOMMERUNDERVISNING
Vi tilbyr Systematisk Begrepsundervisning for barn og ungdom med større eller mindre utfordinger innen læring.

Begrepsundervisningen vil bidra til bedre læreforutsetninger og mer mestring i de fleste fag, og kan eventuelt også spisses mer inn mot enten matematikk eller lesing/skriving. Gjennom konkrete, varierte og gøyale oppgaver og en målrettet og støttende pedagogisk fremgangsmåte, lærer eleven å styre oppmerksomheten, analysere og sette viktige begrep og kunnskap i system. Dette blir en helt anderledes "sommerskole", der læring med forståelse gir fornyet motivasjon og tro på egen læreevne.

Foreldre som har anledning, er velkomne til å delta i timene, slik at de kan lære hvordan de bedre kan hjelpe barnet også på hjemmebane. Flere har opplevd at sommerskolen har blitt et klart positivt vendepunkt for deres barn/ungdom både med tanke på videre prestasjoner og holdninger til skole og læring.

Undervisningen foregår en-til-en og legges opp med
en dobbelttime (2 *45 min) eller to dobbelttimer (2x 2 *45 min med en pause mellom) med to-tre dagers mellomrom. Antall undervisningsdager avtales etter behov. Pga flere timer sammenhengende, og mindre for- og etterarbeid, blir prisen noe lavere enn vanlige enkelt- og dobbelttimer. Priser legges ut når tilbudet for 2017 markedsføres.

Aktuelle steder og perioder markedsføres våren 2017

Kapasiteten er begrenset, så gi gjerne beskjed om det kan være aktuelt neste sommer.

Påmelding: post@nyborgped.no eller mob. 48244945

 

Undervisning av høyre og venstre i systematisk begrepsundervisning - Nyborg Pedagogikk

Undervisning av høyre og venstre

 
Numikon i undervisning av klokka - i begrepsundervisning
Numicon brukt til undervisning av klokka
 
konkreter romformer brukt i begrepsundervisning
Konkreter brukt i romformundervisning
 
Læringspanel er et eksempel på hvordan en kan gjøre undervisning spennende i systematisk begrepsundervisning
Læring behøver ikke være kjedelig!
 
Begrepsundervisningsmateriell laget av I-See